Bore- og produksjonsplattformen DP2

DP2 var en bore- og produksjonsplattform på den norske siden av Friggfeltet.
Frigg DP2 plattformtegning
Understellet og dekkrammen ble produsert av Union Industrielle et d'Enterprise (UIE) i Cherbourg i Frankrike og modulene i St. Wandrille mens helikopterdekket kom fra Lowestoft i England. Alle modulene var prefabrikert og fraktet på lektere fram til Friggfeltet i tiden mai til juli 1976. 

Understellet, som var en stålramme med åtte ben, ble senket i havet den 11. mai 1976 på 98 meters dyp og pælet fast til bunnen. Senkingen foregikk uten større problemer. Dette var et viktig steg for Elf ettersom det var utført betydelige beregninger og tester av sjøsettingen etter uhellet med DP1. Dekkrammen ble løftet på plass av kranfartøyet Micoperi PM27 den 4. august. I slutten av oktober fulgte boligkvarter og helikopterdekk. Produksjonsmodulene, bl.a. boreriggen Forex Unifor I, kom først på plass våren 1977 og boringen startet i juli samme år. Hele prosessen fra utskiping til de første brønnene kunne bores varte fra mai 1976 til juli 1977.

Boringen av de første brønnene kom i gang i november 1977, og i august 1978 ble den første gassen produsert. Dette var ett år etter at den første gassen kom fra CDP1. På grunn av Frigg reservoarets spesielle kvaliteter med høy permeabilitet ble produksjonsbrønnene konsentrert på et lite område på 5 km² (reservoaret dekket et område på 115 km²). 24 brønner ble boret med et maksimalt avvik på 45 grader. Ved revurdering av reservoaret i 1990 ble den andre boreplattformen på britisk side (CDP1) stengt, og alle brønnene boret fra DP2. Da hadde boreteknologien kommet så langt at det kunne bores horisontalt over lengre avstander.

DP2
Stålunderstellet til DP2 blir satt på plass.

Boreplattformen DP2 hadde et stålunderstell med åtte ben som var pælet fast i havbunnen. Plattformdekket med alt utstyret lå 25 meter over havflaten. Fire moduler var plassert etter hverandre på dekket. Hver modul hadde to etasjer der den nederste var for produksjon og den øverste for boremodulene.

DP2På nederste dekk i modul 1 var brønnhodene plassert med 12 brønner på hver side av en brannvegg, og på det øverste dekket sto boretårnet. Hvert brønnhode hadde tre sikkerhetsventiler, en nedenhulls sikkerhetsventil, en fjernoperert og en manuell hovedventil. Ventiltreet satt på toppen av brønnhodet.
I modul 2 ble gassen fra brønnhodene den første tiden renset for å fjerne vann, kondensat og sand, men da det på et tidlig tidspunkt viste seg at reservoaret produserte lite vann og sand, ble dette utstyret frakoblet.

Support frame under bygging i St Wandrille.

DP2Mengden av gass fra hver brønn ble kontrollert med en strupeventil i modul 3 og derfra gikk gassen (som inneholdt noe kondensat) via en samleledning og til en av to 26" rørledninger for videre transport til prosessplattformen TCP2. På det nederste dekket i modul 4 lå verksteder, transformatorer, brannpumper og instrument rom, mens det øverste dekket huset kontrollrom og kommunikasjonsutstyr. Boligkvarteret med helikopterdekk var plassert ovenpå modul 4. I 1980 ble boligmodulen oppgradert. Den 26. oktober 2004 ble DP2 stengt ned sammen med resten av Friggfeltet.FAKTA
 Type  Stålplattform med åtte bein
Funksjon Boring og produksjon
Boligkvarter 80 personer
 Vanndyp  98 meter
 Mål:  
 Vekt av understell  9250 tonn
 Vekt av dekksramme  800 tonn
 Vekt av dekkmoduler  2500 tonn
 Total vekt  17000 tonn
 Geografisk posisjon  59o 53' 10,0716" N
 02o 04' 21,6004" Ø
 Største helikopter  Sikorsky S-61 N
 Borerigg  Forex Unifor I
 Brønnkapasitet  24 (2x12)
 Prosesskontroll  Fra QP
 Elektrisk kraft  Forsynt fra TCP2
 Hovedkontraktører  
 Prosjektledelse  McDermott-Hudson i London
 Produksjon av dekk og understell  UIE i Cherbourg og St Wandrille
 Prosessutstyr  Lummus, Comsip og UIE i Frankrike
 Konstruksjon av moduler  
 Gassproduksjonsmodul  UIE i St Wandrille
 Brønnhodemodul  UIE i St Wandrille
 Scrubbermodul  UIE i St Wandrille
 Manifoldmodul  UIE i St Wandrille
 Boligmodul  UIE i St Wandrille
 Helidekk  Sea & Lnad Pipelines i Lowestoft
 Boremoduler  Forex/UIE i Cherbourg
 Pæler  UIE i Cherbourg
 Installert  Mai 1976 - juli 1977
 Kontraktør for installasjon  UIE og Oceanic Contractors
 Kontraktør for sammenkobling  UIE-oil, Comsip og Sofresid
 Start av boring  Juli 1977
 Produksjon av gass  August 1978


UIE = Union Industrielle et d'Enterprise
Gunleiv Hadland
Lukk